BU PRIDE

Filter:
# Subject Send Date
Page 8 of 20
141 สวทช.เชิญร่วมงาน 15 July 2015
142 บทบรรณาธิการชมเชย 14 July 2015
143 กรรมการจัดการประชุมนานาชาติ 10 July 2015
144 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 09 July 2015
145 Invited Speaker 06 July 2015
146 ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 06 July 2015
147 รางวัลวิจัย ประเภทชมเชย 02 July 2015
148 Local Resource Person 01 July 2015
149 รางวัลชนะเลิศ 01 July 2015
150 ผู้ทรงคุณวุฒิ 30 June 2015
151 รับรางวัล Dean’s Medal 29 June 2015
152 รางวัลความประพฤติดี 24 June 2015
153 ผู้ประเมินผลงานวิชาการ 23 June 2015
154 รางวัลชมเชยสารคดีสั้น 22 June 2015
155 ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 15 June 2015
156 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2559-2560 25 May 2015
157 กรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 22 May 2015
158 ผู้ตรวจประเมินคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ 14 May 2015
159 บัญชี ชนะเลิศ 12 May 2015
160 ชนะประกวดแผนการตลาด 11 May 2015