เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกไว้ในใจชาวบียูชั่วกาล