วันอังคารที่ 9 - วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 : ม.กรุงเทพ ล่องเรือระลึกกรุงเทพฯ