วันพุธที่ 28 - วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 : ผลิตศิลปินตอบโจทย์โลกยุคใหม่