วันศุกร์ที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 : เลือก “มหาวิทยาลัย” ตามสังคม หรือเลือก “อนาคต” ที่แท้จริง