วันพฤหัสบดีที่ 4 - วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 : ม.กรุงเทพ ทลายกรอบการศึกษาเดิม