วันศุกร์ที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 : เลือก “มหาวิทยาลัย” ตามสังคม หรือเลือก “อนาคต” ที่แท้จริง

Untitled Document
universitynews 9999

สรุปข่าวประจำวันศุกร์ที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

Sent Date: Thursday, 23 November 2017  | Share on Facebook 
001-11-23

ข่าวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

MGRonline logo
bullet-1เลือก "มหาวิทยาลัย" ตามสังคม    หรือเลือก "อนาคต" ที่แท้จริง 
bullet-1BUSEM จับมือทุกภาคส่วน          เพิ่มขีด SME ในยุคดิจิทัล
bullet-1ข่าวอื่นๆ
003-23

ข่าวมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

bullet-1CU: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bullet-1TU: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bullet-1KMITL: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bullet-1KMUTT: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
bullet-1MU: มหาวิทยาลัยมหิดล
bullet-1NIDA: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวมหาวิทยาลัยของเอกชน

bullet-1RSU: มหาวิทยาลัยรังสิต
bullet-1SPU: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
bullet-1UTCC: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หากท่านไม่สามารถเปิดอีเมล์ฉบับนี้ได้โปรดคลิกที่นี่
This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser

Copyright © 2012 Department of Corporate Communications, 
Corporate Strategic Planning and Communications Division, Bangkok University.