สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการ E-Sports