BU PRIDE

Filter:
# Subject Send Date
Page 7 of 19
121 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 21 July 2015
122 รองชนะเลิศอันดับ 2 20 July 2015
123 รางวัล บทความวิจัยดีเด่น 20 July 2015
124 อธิการบดีรับรางวัลศิษย์เกียรติยศ 17 July 2015
125 สวทช.เชิญร่วมงาน 15 July 2015
126 บทบรรณาธิการชมเชย 14 July 2015
127 กรรมการจัดการประชุมนานาชาติ 10 July 2015
128 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 09 July 2015
129 Invited Speaker 06 July 2015
130 ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 06 July 2015
131 รางวัลวิจัย ประเภทชมเชย 02 July 2015
132 Local Resource Person 01 July 2015
133 รางวัลชนะเลิศ 01 July 2015
134 ผู้ทรงคุณวุฒิ 30 June 2015
135 รับรางวัล Dean’s Medal 29 June 2015
136 รางวัลความประพฤติดี 24 June 2015
137 ผู้ประเมินผลงานวิชาการ 23 June 2015
138 รางวัลชมเชยสารคดีสั้น 22 June 2015
139 ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 15 June 2015
140 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2559-2560 25 May 2015