BU PRIDE

Filter:
# Subject Send Date
Page 8 of 19
141 บทบรรณาธิการชมเชย 14 July 2015
142 กรรมการจัดการประชุมนานาชาติ 10 July 2015
143 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 09 July 2015
144 Invited Speaker 06 July 2015
145 ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 06 July 2015
146 รางวัลวิจัย ประเภทชมเชย 02 July 2015
147 Local Resource Person 01 July 2015
148 รางวัลชนะเลิศ 01 July 2015
149 ผู้ทรงคุณวุฒิ 30 June 2015
150 รับรางวัล Dean’s Medal 29 June 2015
151 รางวัลความประพฤติดี 24 June 2015
152 ผู้ประเมินผลงานวิชาการ 23 June 2015
153 รางวัลชมเชยสารคดีสั้น 22 June 2015
154 ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 15 June 2015
155 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2559-2560 25 May 2015
156 กรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 22 May 2015
157 ผู้ตรวจประเมินคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ 14 May 2015
158 บัญชี ชนะเลิศ 12 May 2015
159 ชนะประกวดแผนการตลาด 11 May 2015
160 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 24 April 2015