วันเสาร์ที่ 28 - วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 : เปิดหลักสูตรขายตรงระยะสั้น