วันเสาร์ที่ 11 - วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : เบิกทางนักธุรกิจวัยรุ่น