วันพฤหัสบดีที่ 23 - วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 : ร่วมมือทางวิชาการ (MOU)