วันพฤหัสบดีที่ 16 - วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : "BU Digital Move 4.0"