วันอังคารที่ 21 - วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 : ชนะเลิศสื่ออินโฟกราฟิก