วันพฤหัสบดีที่ 23 - วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 : BU TO NEW YORK 3