วันพฤหัสบดีที่ 20 - วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 : พิธีประสาทปริญญาบัตร