วันเสาร์ที่ 27 - วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 : นศ. BU ทูตเยาวชน ปี 60