วันพฤหัสบดีที่ 8 - วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 : สร้างมาตรฐานอาชีพการแสดงและบันเทิง