วันพุธที่ 14 - วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 : อธ.กิตติคุณ รับศิษย์เก่าดีเด่น FDU