วันเสาร์ที่ 15 - วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 : ชนะเลิศแผนกระจายรายได้