วันเสาร์ที่ 11 - วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 :นิเทศฯ- วารสาร รับมือยุคดิจิทัล