วันพุธที่ 16 - วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 : เยาวชนดีเด่น ปี 60