วันพฤหัสบดีที่ 7 - วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : สมาคมศิษย์เก่าร่วมเป็นเจ้าภาพ