วันพุธที่ 31 มกราคม - วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 : ละครเวทีการกุศลฉลอง 30 ปี