รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก