วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 : น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง"

 

universitynews 9999

สรุปข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 - วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559

Sent Date: Monday, 17 October 2016  | Share on Facebook 
0001

ข่าวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

02
 bullet-1น้อมสำนึกในพระ                      มหากรุณาธิคุณ "ในหลวง"
 bullet-1ข่าวอื่นๆ
03

ข่าวมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

bullet-1CU: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bullet-1TU: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bullet-1KMITL: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bullet-1KMUTT: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
bullet-1MU: มหาวิทยาลัยมหิดล
bullet-1NIDA: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวมหาวิทยาลัยของเอกชน

bullet-1RSU: มหาวิทยาลัยรังสิต
bullet-1UTCC: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หากท่านไม่สามารถเปิดอีเมล์ฉบับนี้ได้โปรดคลิกที่นี่
This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser

Copyright © 2012 Department of Corporate Communications, 
Corporate Strategic Planning and Communications Division, Bangkok University.