UNIVERSITY NEWS UPDATE

ข่าวของมหาวิทยาลัยที่ลงในสื่อต่างๆ

Filter:
# Subject Send Date
Page 6 of 44
101 วันพฤหัสบดีที่ 16 - วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 : มอบรางวัล 17 June 2016
102 วันอังคารที่ 14 - วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 : ม.กรุงเทพ ปั้นหลักสูตรสร้างธุรกิจ 15 June 2016
103 วันเสาร์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 : ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน 13 June 2016
104 วันพฤหัสบดีที่ 9 - วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 : ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน 10 June 2016
105 วันอังคารที่ 7 - วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 : คว้ารางวัลชนะเลิศ 08 June 2016
106 วันเสาร์ที่ 4 - วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 06 June 2016
107 วันพฤหัสบดีที่ 2 - วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 : คว้ารางวัลชนะเลิศ 03 June 2016
108 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม - วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 : ค่ายอาสาพัฒนา 01 June 2016
109 วันเสาร์ที่ 28 - วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 : นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 4 30 May 2016
110 วันอังคารที่ 24 - วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 : เจ้าของธุรกิจ 27 May 2016
111 วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 : ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 23 May 2016
112 วันอังคารที่ 17 - วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 : ประชุมวิชาการ 18 May 2016
113 วันเสาร์ที่ 14 - วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 : "บ๊วย-วลีพร" คิดต่าง 16 May 2016
114 วันพฤหัสบดีที่ 12 - วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 : คิดแบบสร้างสรรค์ + คิดแบบเจ้าของ 13 May 2016
115 วันอังคารที่ 10 - วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 : คิดต่าง ไม่ตามสูตร 11 May 2016
116 วันพฤหัสบดีที่5 - วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 : สร้างผู้ประกอบการนักศึกษา 09 May 2016
117 วันอังคารที่ 3 - วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 : C+E คิดต่างไม่ตามสูตร 04 May 2016
118 วันเสาร์ที่ 30 เมษายน - วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 : พลิกสู่เจ้าของกิจการเงินล้าน 02 May 2016
119 วันพฤหัสบดีที่ 28 - วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 : ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ 29 April 2016
120 วันเสาร์ที่ 23 - วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 : เด็กเด็ดเด็ด 27 April 2016