UNIVERSITY NEWS UPDATE

ข่าวของมหาวิทยาลัยที่ลงในสื่อต่างๆ

Filter:
# Subject Send Date
Page 2 of 44
21 วันเสาร์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : หลักสูตรดิจิทัลยุค 4.0 13 March 2017
22 วันพฤหัสบดีที่ 9 - วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 : เปิดตัว 3 หลักสูตรดิจิทัล 10 March 2017
23 วันอังคารที่ 7 - วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 : BU Digital Move 4.0 08 March 2017
24 วันพฤหัสบดีที่ 2 - วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 : เปิดตัว 3 หลักสูตรดิจิทัล 06 March 2017
25 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 : The Cutting Edge BUCA 01 March 2017
26 วันเสาร์ที่ 25 - วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 : BU Digital Move 4.0 27 February 2017
27 วันพฤหัสบดีที่ 23 - วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 : ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 24 February 2017
28 วันอังคารที่ 21 - วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : "MOVIE BOOST UP" 22 February 2017
29 วันเสาร์ที่ 18 - วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : "แสงเทียน The Candlelight Blues" 20 February 2017
30 วันพฤหัสบดีที่ 16 - วันศกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : "Movie Boost Up (MBU)" 17 February 2017
31 วันเสาร์ที่ 11 - วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : เบิกทางนักธุรกิจวัยรุ่น 15 February 2017
32 วันพฤหัสบดีที่ 9 - วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ดันธุรกิจรุกสู่โลกดิจิตอล 10 February 2017
33 วันอังคารที่ 7 - วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 : ปรับบทบาทครูแนะแนว 4.0 08 February 2017
34 วันเสาร์ที่ 4 - วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 : ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 06 February 2017
35 วันพฤหัสบดีที่ 2 - วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 : "แสงเทียน The Candlelight Blues" 03 February 2017
36 วันอังคารที่ 31 มกราคม - วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 : นิทรรศการ ผลงานนักศึกษา 01 February 2017
37 วันเสาร์ที่ 28 - วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 : เปิดหลักสูตรขายตรงระยะสั้น 30 January 2017
38 วันพฤหัสบดีที่ 26 - วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 : ปลูกต้นไม้ ร้อยวันพ่อหลวง 27 January 2017
39 วันอังคารที่ 24 - วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 : สานฝันนักเรียนไอเดียบรรเจิด 25 January 2017
40 วันเสาร์ที่ 21 - วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 : พิธีบำเบ็ญกุศลสตมวาร รัชกาลที่ 9 23 January 2017